BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 26/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

đối với nghiên cứu sinh

 

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Tên nghiên cứu sinh, năm quyết định công nhận làm nghiên cứu sinh, nộp tiền học phí (ví dụ: Nguyễn Văn A, 2018, nộp tiền học phí).

Mức học phí: Từ tháng 7/2020 đến 14/09/2020, mức học phí áp dụng theo Quyết định số 2789/QĐ-HVN ngày 02/08/2019 về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ 15/09/2020 đến tháng 12/2020, mức học phí áp dụng theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/08/2020  về mức thu học phí năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian học viên nộp tiền vào tài khoản trong kỳ đến 15/12/2020.

Mức học phí phải nộp kỳ 1 năm học 2020 – 2021 là:

Học phí theo quyết định chính thức: 14.150.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2020 đến tháng 12/2020).

Học phí trong thời gian kéo dài: 7.075.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2020 đến tháng 12/2020).

Đối với nghiên cứu sinh còn nợ học phí tổng số học phí phải đóng trong kỳ = Số tiền học phí nợ kỳ trước + Số học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

Nghiên cứu sinh cần hỗ trợ tra cứu học phí phải đóng liên hệ Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108, Nhà Hành chính), hoặc theo số điện thoại liên lạc 024.626.17.541.

Hoàn thành học phí là một tiêu chí để xét điều kiện bảo vệ tiến độ, chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn và bảo vệ cấp Học viện của nghiên cứu sinh.

Đề nghị toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng