BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 25/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các học viên đang đi thực hành, thưc tập tại các đơn vị.

Hình thức nộp: Học viện thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Lịch thu tiền: thời gian học viên nộp tiền vào tài khoản trong kỳ đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2020. Sau thời hạn trên, học viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách học, danh sách điểm bài tập/thảo luận và thi kết thúc học phần của học kì 1 năm học 2020 – 2021; Học viên không được đăng ký học phần học kỳ tiếp theo và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ.

Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản: học viên kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã HV).

Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân: trong khoảng thời gian trên, học viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của học viên) mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để Học viện thực hiện thu tiền học phí. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua tài khoản là trong tài khoản của học viên phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  + Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) +  Số tiền duy trì tài khoản

(Mức học phí từng ngành học áp dụng theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/08/2020  về mức thu học phí năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản học viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí học viên nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài số tiền phải nộp cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng điều kiện để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định. 50.000 đồng để đảm bảo cho duy trì tài khoản và các dịch vụ tài khoản mà học viên đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, lệ phí hàng tháng, ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của học viên (nếu học viên đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của học viên.

Nếu học viên đã nộp kì trước vượt quá (nợ âm), Học viện  sẽ khấu trừ vào học phí kì này.

Trực tiếp học viên (hoặc người nhà học viên) có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,....

Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng học viên tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất nộp học phí của mình, học viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã HV). Việc nộp học phí của học viên chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện (tài khoản của học viên đã được thu) và kết quả thu học phí sẽ được Học viện thông báo (cập nhật vào trang cá nhân của HV). Học viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của học viên.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT và CTSV truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể học viên để thực hiện triển khai theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng