BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Số: 32/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v  thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

đối với học viên cao học (thông báo lần 2)

 

Học kì 1, năm học 2019 – 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của học viên cao học, hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có học viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản. Do vậy các học viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí.

Để tạo điều kiện cho các học viên trên hoàn thành học phí và được thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019. Học viện cho phép học viên nộp học phí đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.

Sau thời hạn trên, nếu học viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2019 – 2020 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn.

Học viên cần tra cứu kết quả học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã HV).

Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân: học viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của học viên) mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để Học viện thực hiện thu tiền học phí, hạn nộp đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua tài khoản là trong tài khoản của học viên phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  + Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) +  Số tiền duy trì tài khoản

(Mức học phí từng ngành học áp dụng theo Quyết định số 2789/QĐ-HVN ngày 02/08/2019  về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản học viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí học viên nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài số tiền phải nộp cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng điều kiện để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định. 50.000 đồng để đảm bảo cho duy trì tài khoản và các dịch vụ tài khoản mà học viên đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, lệ phí hàng tháng, ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của học viên (nếu học viên đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của học viên.

Nếu học viên đã nộp kì trước vượt quá (nợ âm), Học viện  sẽ khấu trừ vào học phí kì này.

Trực tiếp học viên (hoặc người nhà học viên) có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank (trong toàn hệ thống VietinBank không mất phí khi nộp tiền). Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,....

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT và CTSV truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể học viên để thực hiện triển khai theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các Khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

Phạm Văn Hùng