BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 740/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

                             

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2023-2024

đối với SINH VIÊN

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Học phí thu Đợt 2:     

- Học viện thu toàn bộ học phí còn lại của học kì II, năm học 2023-2024 (bao gồm cả nợ cũ, nếu có). Trường hợp SV đăng ký bổ sung cần nộp bổ sung vào tài khoản đủ học phí của các học phần đã đăng ký.

- Các đối tượng SV thuộc diện được miễn, giảm học phí và SV cử tuyển vẫn thực hiện nộp học phí, Học viện sẽ trả lại học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc từ các địa phương.

- Đối với những sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong học kì II, năm học 2023-2024, Học viện sẽ trả lại số học phí đã nộp thừa (nếu có) vào tài khoản của SV khi kết thúc học kì II, năm học 2023-2024.

2. Lịch thu tiền:

Học viện thu tiền học phí Đợt 2 trong khoảng thời gian từ ngày 02/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 30/5/2024. Sau thời hạn trên, SV chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 2 của học kì II, năm học 2023-2024, và không được đăng ký các học phần của học kỳ tiếp theo.

3. Hình thức thu học phí:

Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của SV mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho SV/HV khi nhập học).

4. Các vấn đề cần lưu ý:

SV cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện đăng ký học phần của học kỳ tiếp theo.

Đề nghị tất cả sinh viên và học viên cao học của Học viện nghiêm túc thực hiện theo Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD 01).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN

TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

Trần Quang Trung