BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 1841/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2022 - 2023

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2022 - 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Xác định số học phí thu Đợt 1: Học viện thực hiện thu học phí của Học kì I, năm học 2022-2023 thành 2 đợt. Số tiền học phí thu Đợt 1 được xác định như sau:

- Trường hợp SV/HV có tổng học phí phải đóng trong cả học kì từ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) trở lên:

Số tiền học phí thu Đợt 1

=

50% số học phí đăng ký học kì I, năm học 2022 - 2023

+

100% số học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

- Trường hợp SV/HV có tổng học phí phải đóng trong cả học kì dưới 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng):

Số tiền học phí thu Đợt 1

=

100% số học phí đăng ký học kì I, năm học 2022-2023

+

100% số học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

- Các đối tượng SV thuộc diện được miễn, giảm học phí và SV cử tuyển vẫn thực hiện nộp học phí, Học viện sẽ trả lại học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc từ các địa phương.

2. Lịch thu tiền:

- Học viện thu tiền học phí Đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 19/9/2022 đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2022. Sau thời hạn trên, SV/HV chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 1 của học kì I, năm học 2022-2023, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

- Lịch thu tiền Đợt 2 sẽ được thông báo sau khi hoàn thành học và thi kết thúc các học phần trong Đợt 1 (thu số học phí còn lại, gồm cả học phí của các học phần đăng kí bổ sung). Trường hợp SV/HV đã nộp thừa học phí ở học kì trước, Học viện sẽ đối trừ vào học phí ở học kì I, năm học 2022-2023.

3. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của SV/HV mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho SV/HV khi nhập học).

4. Các vấn đề cần lưu ý: SV/HV cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả sinh viên và học viên cao học của Học viện nghiêm túc thực hiện theo Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu TCKT (NTTD 02).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

VÀ KẾ TOÁN

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)