\r\n  

\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                            Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Số:  07  /NNH-ĐT Hà Nội, ngày  02  tháng 0 2  năm 2012

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc Xét tuyển vào học các chuyên ngành khoá 56

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ  Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ số lượng sinh viên các lớp khóa 56 ngành : Chăn nuôi,  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh tế, Kế toán, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Nuôi trồng thuỷ sản, Quản trị kinh doanh, Tin học và đề nghị của Ban chủ nhiệm các khoa :  Chăn nuôi & NTTS, Kinh tế & PTNT, Kế toán & QTKD, Nông học, Cơ Điện, Công nghệ thông tin. Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chủ trương xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 56 (từ năm học 2012 – 2013) như sau:

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n STT

\r\n
\r\n

\r\n Chuyên ngành

\r\n
\r\n

\r\n Chỉ tiêu tối đa

\r\n
\r\n

\r\n Số nhóm

\r\n
\r\n

\r\n Đối tượng tuyển

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n Chăn nuôi thú y

\r\n
\r\n

\r\n 270

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n Sinh viên các lớp

\r\n

\r\n Chăn nuôi 56

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học vật nuôi

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi

\r\n
\r\n

\r\n 70

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n Nuôi trồng thủy sản

\r\n
\r\n

\r\n 60

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n Sinh viên lớp

\r\n

\r\n Nuôi trồng TS 56

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n Bệnh học thủy sản

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n Kinh tế

\r\n
\r\n

\r\n 210

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n Sinh viên các lớp

\r\n

\r\n Kinh tế  56

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n Kinh tế phát triển

\r\n
\r\n

\r\n 70

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n Quản lý kinh tế

\r\n
\r\n

\r\n 70

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n Kế toán

\r\n
\r\n

\r\n 470

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n Sinh viên các lớp

\r\n

\r\n Kế toán 56

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n Kế toán kiểm toán

\r\n
\r\n

\r\n 80

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n Quản trị kinh doanh

\r\n
\r\n

\r\n 130

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n Sinh viên các lớp

\r\n

\r\n Quản trị KD 56

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n Quản trị marketing

\r\n
\r\n

\r\n 70

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n Cơ khí nông nghiệp

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n SV các lớp Kỹ

\r\n

\r\n thuật cơ khí  56

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n Cơ khí động lực

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n Cơ khí bảo quản chế biến

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n Cơ khí chế tạo máy

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n Cung cấp và sử dụng điện

\r\n
\r\n

\r\n 60

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n SV lớp các kỹ

\r\n

\r\n Thuật điện 56

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n Tự động hóa

\r\n
\r\n

\r\n 60

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học cây trồng

\r\n
\r\n

\r\n 500

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n SV các lớp KH

\r\n

\r\n Cây trồng 56

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n Chọn giống cây trồng

\r\n
\r\n

\r\n 80

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n SX và quản lý SX RHQ trong nhà có mái che

\r\n
\r\n

\r\n 35

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n SV lớp CN RHQ và cảnh quan 56

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n Thiết kế và tạo dựng cảnh quan

\r\n
\r\n

\r\n 35

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n Marketing và Thương mại

\r\n
\r\n

\r\n 35

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n Tin học

\r\n
\r\n

\r\n 45

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n SV các lớp

\r\n

\r\n Tin học 56

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n Quản lý thông tin

\r\n
\r\n

\r\n 45

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nguyên tắc xét tuyển : Căn cứ điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2011 – 2012 để xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào học chuyên ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang chuyên ngành khác còn chỉ tiêu (có thông báo sau).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hội đồng tuyển sinh Trường đề nghị  Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban cán sự  các lớp có đối tượng xét tuyển nêu trên thông báo chủ trương này để sinh viên lựa chọn học một trong các chuyên ngành đã nêu, viết phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và nộp về phòng Đào tạo ĐH trước ngày 28/2/2012 (nộp theo tập thể lớp). Riêng đối với các sinh viên có nguyện vọng học một trong các chuyên ngành có nhiều chỉ tiêu như : Chăn  nuôi thú y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Khoa học cây trồng (phù hợp đối tượng tuyển) không cần viết phiếu ĐKDT (coi như  đã đăng ký chuyên ngành vừa nêu).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n KT/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

\r\n

\r\n KT/ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n PGS.TS Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Ghi chú: Đề nghị Ban cán sự các lớp gặp Văn phòng khoa (khoa quản lý lớp) để nhận văn bản Thông báo và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n Attachments:
\r\n Download this file (phieu_dang_ky_du_tuyen.doc)phieu_dang_ky_du_tuyen.doc\r\n [Phiếu đăng ký dự tuyển]\r\n 48 Kb
\r\n
\r\n
\r\n