\r\n  Kính gửi:   - BCH Liên chi đoàn các khoa

\r\n

\r\n - BCH Chi đoàn cán bộ giảng dậy các khoa

\r\n

\r\n - BCS, BCH chi đoàn các lớp sinh viên

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Triển khai cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc - Chất lượng”, Được sự đồng ý của Đảng uỷ – Ban Giám hiệu, BCH Đoàn trường yêu cầu BCH Liên chi đoàn, BCH Chi đoàn cán bộ giảng dậy các khoa BCH Chi đoàn phối hợp với BCS các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện các công việc như sau:

\r\n

\r\n            1. Đôn đốc, yêu cầu các đoàn viên, sinh viên trong chi đoàn thực hiện tốt công tác tự quản, tự học trong thời gian ôn thi.

\r\n

\r\n            2. Yêu cầu 100% đoàn viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy chế thi và kiểm tra của Nhà trường. Phát hiện và tố giác kịp thời mọi hành vi gian lận trong thi cử của các đoàn viên – sinh viên trong chi đoàn với giám thị, cán bộ giảng dạy môn học để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc trong thi cử.

\r\n

\r\n 3. Đối với các lớp học theo niên chế, vào cuối mỗi môn thi, Bí thư chi đoàn có trách nhiệm đem Biên bản tình hình thi để giáo viên coi thi nhận xét và ký vào biên bản đó (có mẫu kèm theo). Cuối mỗi tuần thi, BCS, Bí thư chi đoàn có trách nhiệm nộp về Liên chi đoàn.

\r\n

\r\n 4. Đối với các lớp học theo tín chỉ các đồng chí trong chi đoàn cán bộ giảng dậy các khoa có trách nhiệm gửi biên bản cho cán bộ trông thi, lập biên bản (theo mẫu) về tình hình thi của phòng thi và nộp lại cho Bí thư LCĐ.

\r\n

\r\n 5. BCH Liên chi đoàn các khoa có trách nhiệm đôn đốc các chi đoàn triển khai các nội dung trên. Sau mỗi tuần thi Bí thư LCĐ có trách nhiệm tổng hợp số lượng sinh viên vi phạm quy chế thi của khoa mình, cũng như các sinh viên khoa khác có tham gia dự thi những môn học thuôc khoa mình gửi về VP Đoàn trường để làm công tác khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

\r\n

\r\n Mọi cá nhân vi phạm quy chế thi, ngoài việc phải chịu mức kỷ luật theo quy chế hiện hành sẽ bị nêu tên trên hệ thống phát thanh và trang Web của Nhà trường và sẽ không được xem xét bất kỳ một hình thức khen thưởng nào của Đoàn.

\r\n

\r\n Vậy Đoàn Thanh niên Trường yêu cầu BCH Liên chi đoàn; BCH Chi đoàn cán bộ giảng dậy các khoa, BCS, BCH chi đoàn nghiêm túc triển khai các nội dung trên để thực hiện tốt Mùa thi nghiêm túc chất lượng - không có tiêu cực trong học kỳ này.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận

\r\n

\r\n - Như trên

\r\n

\r\n - Đảng ủy-BGH (để B/c)

\r\n

\r\n - BCN các khoa, phòng Đào tạo (để p/h)

\r\n

\r\n - Phòng CTCT&CTSV (để tuyên truyền)         

\r\n

\r\n - Lưu VP                                  

\r\n
\r\n

\r\n T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

\r\n

\r\n Bí thư

\r\n

\r\n  (đã ký)

\r\n

\r\n TS. Nguyễn Thanh Hải

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n