Kính gửi:Lãnh đạo các đơn vị.Theo thông báo về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm của trường Đại học Nông nghiệp HN, phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:1/ Tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Trường năm 2010Đơn vị hoàn tất hồ sơ nghiệm thu các đề tài:-         Hồ sơ nghiệm thu gồm: Báo cáo tổng kết, kèm theo danh sách dự kiến hội đồng nghiệm thu-         Thời hạn nghiệm thu chậm nhất: 31/1/2012 2/ Tổ chức xây dựng thuyết minh đề tài Trọng điểm cấp trường năm 2012          Trên cơ sở các đề xuất đề tài trọng điểm của các đơn vị đã đệ trình Phòng KHCN&HTQT ngày 25/6/2011 để cá nhân chủ trì xây dựng thuyết minh.Một số yêu cầu đối với các đề tài trọng điểm cấp trường 2012 như sau:-         Thời gian thực hiện: từ 12- 24 tháng-         Kinh phí thực hiện đề tài:Kinh phí thực hiện: (1)chuyên ngành Kinh tế - Sư phạm và Xã hội: tối đa 100 triệu đồng/đề tài; (2) chuyên ngành về kỹ thuật: tối đa 200 triệu đồng/đề tài (một số đề tài thực hiện nhiệm vụ do Nhà trường đặt hàng mức kinh phí sẽ phụ thuộc vào nội dung nghiên cứu và sản phẩm)Hồ sơ của các đơn vị gồm:-         Công văn đề nghị xét duyệt-         Thuyết minh đề tài 10 bản/đề tài (01 bản gốc + 09 bản photo)Thời hạn nhận thuyết minh Trọng điểm cấp trường: 31/1/2012 3/ Tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Trường năm 2012Căn cứ vào Quyết định 115/QĐ-NNH ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường ĐHNNHN về việc ban hành đề án phân cấp quản lý hoạt động khoa học công nghệ của trường ĐHNNHN, phòng KHCN&HTQT kính đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức hội đồng xét duyệt thuyết minh và để nộp về phòng KHCN&HTQT đúng thời hạn.Để việc triển khai thực hiện đề tài đúng tiến độ năm 2012, Nhà trường sẽ phê duyệt danh sách đề tài ngay sau khi có Quyết định phân bổ kinh phí của Bộ GD&ĐT trên cơ sở căn cứ vào kết quả Hội đồng xét chọn đề tài của các đơn vị và dựa vào tổng số kinh phí được phân bổ cho đơn vị.Một số yêu cầu đối với các đề tài cấp trường 2012 như sau:-         Kinh phí thực hiện: (1)chuyên ngành Kinh tế - Sư phạm và Xã hội: tối đa 20triệu đồng/đề tài; (2) chuyên ngành về kỹ thuật: tối đa 30 triệu đồng/đề tài.-         Thời gian thực hiện: tối đa 12 thángHồ sơ xét duyệt của các đơn vị gồm:-         Danh mục đề tài đã được sắp xếp theo thứ tự từ điểm cao đến thấp (căn cứ vào điểm xét chọn tại Hội đồng)-         Biên bản xét duyệt của Hội đồng-         Thuyết minh: 04 bản/đề tài (bản có chữ ký gốc)Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 31/1/2012.Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế kính đề nghị các đơn vị triển khai hoạt động KH&CN năm 2012 theo công văn hướng dẫn này đúng thời hạn quy định trên. Địa chỉ liên hệ:   Đồng chí Nguyễn Phương Lan,Phòng KHCN&HTQT, Trường  ĐHNNHN.                                    Điện thoại: 048276439; E.mail: pqlkh@hua.edu.vn                                                                                      PHÒNG KHCN&HTQT                                                         Nơi nhận:                                                                                (đã ký)- Các đơn vị;- Lưu: KH&QT.                                                                                                               TS. Lê Huỳnh Thanh Phương