\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

\r\n

\r\n CĐ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n Số: 04 / CV - CĐ

\r\n

\r\n (Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp 8/3)

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 15  tháng 2  năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Kính gửi:          BCH Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện Hướng dẫn về hoạt động công tác nữ công năm 2012 của Ban Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam, được sự đồng ý của Thường vụ Công đoàn Trường, ban Nữ công Công đoàn Trường đã tổ chức họp ban Nữ công Công đoàn Trường mở rộng ngày 10 tháng 02 năm 2012 đã bàn và thống nhất tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1972 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng như sau:

\r\n

\r\n 1. Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận tổ chức cho chị em đi thăm quan các di tích lịch sử văn hóa, từ đó nâng cao nhận thức cho nữ đoàn viên công đoàn, phát huy vai trò làm chủ của chị em trong lao động sản xuất, công tác và học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Kinh phí hỗ trợ của nhà trường cho mỗi chị em là 200.000 đồng/ một nữ cán bộ viên chức). Đề nghị các Công đoàn bộ phận tổ chức đi vào ngày nghỉ cuối tuần và đăng ký thời gian đi, địa điểm đến tại văn phòng Công đoàn Trường.

\r\n

\r\n 2. Động viên và tổ chức cho chị em trong đơn vị tham gia tốt Hội thi Nấu ăn với chủ đề “Bữa ăn tươi cho gia đình nhân ngày nghỉ cuối tuần” (có thể lệ Hội thi kèm theo).

\r\n

\r\n Để các hoạt động trên thành công tốt đẹp yêu cầu BCH Công đoàn bộ phận báo cáo với cấp ủy và chính quyền để tạo điều kiện và và hỗ trợ cho chị em tham gia tốt các phong trào trên.

\r\n

\r\n Xin trân trọng cảm ơn!

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Công đoàn bộ phận;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.

\r\n
\r\n

\r\n TM BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n PHÓ CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Cúc

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n Attachments:
\r\n Download this file (the_le_hoi_thi_nau_an.doc)the_le_hoi_thi_nau_an.doc\r\n [Thể lệ hội thi nấu ăn]\r\n 38 Kb
\r\n
\r\n
\r\n