HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2021

____________________

Số: 1651/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - năm 2021

 

Căn cứ Thông báo số 694/TB-HVN ngày 23/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2021 về thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 và Thông báo số 1376/TB-HVN ngày 06/8/2021 về việc hoãn thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 về kế hoạch thi và yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1.  Thời gian:         01 – 03/10/2021

2.  Địa điểm:         Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đã được thông báo trên Website Học viện vào ngày 10/9/2021 (tra cứu tại đây);

4.  Yêu cầu về phòng chống dịch Covid–19:

* Yêu cầu chung: Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin các vùng dịch trên website của Bộ Y tế, yêu cầu và quy định về phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và địa phương nơi cư trú.

* Yêu cầu cụ thể:

+ Đối với thí sinh đến từ vùng áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc không áp dụng các chỉ thị khác về PCD Covid-19, thí sinh cần chuẩn bị:

- Giấy xác nhận nơi cư trú của chính quyền địa phương.

- Giấy kết quả xét nghiệm RT - PCR âm tính virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính đến 14 giờ ngày 01/10/2021, quét mã QR Code tại chốt kiểm dịch theo yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

+  Đối với thí sinh thuộc vùng, địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg: không tham gia thi.

5. Học viện bố trí nơi ăn, ở tập trung cho thí sinh đến dự thi:

- Đăng ký chỗ ở tại Học viện trước 17 giờ 00 ngày 30/09/2021 theo số điện thoại 0989.296.922 (anh Tuấn) hoặc 0984.974.004 (chị Xuân);

- Đăng ký đặt suất ăn của nhà hàng VNUA theo số điện thoại 0395.906.690 - chị Lanh;

Thí sinh cần tư vấn thông tin y tế và các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid–19, liên hệ BCD – PCD dịch bệnh Covid–19 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bác sĩ Cường – 0985.570.558).

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký và đóng dấu)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường