BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

————————————

Số: 208 / TB-BQLDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

 

            Về việc nghỉ giảng dạy và học tập sáng ngày 16/11/2019

 

Căn cứ kế hoạch số 1524/KH-HVN ngày 01/11/2019 của Học viện về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập tại Học viện vào sáng ngày 16/11/2019 (buổi chiều học bình thường).

Giảng viên cần dạy bù cho sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo (Bàn 13) vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần để được cấp giảng đường.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng học viện (tổ giảng đường) thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

     

Nơi nhận:

-Các Khoa;Ban CTCT-CTSV;

-VPHV; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Tự