\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số:  100  /NNH-ĐTĐH

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 16  tháng 2 năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc học lại của sinh viên hệ chính quy khóa 50, 51, 52

\r\n

\r\n và hệ vừa làm vừa học khóa 34, 35, 36, 37

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Căn cứ Quyết đinh số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ Chính quy.

\r\n

\r\n - Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học,

\r\n

\r\n - Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành ‘Bộ Quy định về quản lý hoạt động của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội’ áp dụng trong nội bộ Trường.

\r\n

\r\n Nhà trường thông báo về việc học lại cho sinh viên như sau:

\r\n

\r\n 1. Nhà trường sẽ tổ chức học lại cho các sinh viên hệ chính quy khóa 50, 51, 52

\r\n

\r\n và hệ vừa làm vừa học khóa 34, 35, 36, 37.

\r\n

\r\n 2. Thời gian học từ ngày 01/03/2012 đến hết ngày 15/05/2012

\r\n

\r\n 3. Sinh viên được phép học lại làm đơn có xác nhận của Bộ môn và nộp tại phòng Đào tạo đại học (bàn 14) từ ngày 15/02 đến ngày 01/03/2012, sau đó nộp học phí tại Phòng Tài chính Kế toán theo quy định của trường.

\r\n

\r\n Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa và Trưởng các Bộ môn có kế hoạch tổ chức học lại, thi và chấm thi cho sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần theo quy định dạy và học đại học của Trường.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các khoa,

\r\n

\r\n - Lưu VT-HC, ĐTĐH.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS. TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n đã ký)

\r\n
\r\n