\r\n                                Kính gửi:        - Ban chủ nhiệm các Khoa;

\r\n

\r\n                                                        - Viện Đào tạo Sau đại học;

\r\n

\r\n                                                        - Ban cán sự các lớp sinh viên;

\r\n

\r\n                                                        - Ban cán sự các lớp cao học.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện chương trình công tác năm học 2010 – 2011, nhằm tăng cường công tác quản lý sinh viên và quản lý sinh viên, học viên trên lớp học. Ban Giám hiệu yêu cầu:

\r\n

\r\n 1. Bắt đầu từ học kỳ II năm học 2010 – 2011, sinh viên, học viên cao học phải đeo “Thẻ sinh viên; Thẻ học viên” khi đến trường học tập, tham gia các hoạt động tập thể, giải quyết công việc…

\r\n

\r\n 2. Phòng Công tác Chính trị và Công tác sinh viên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên, thẻ học viên kiểm tra đánh giá việc chấp hành đeo thẻ của sinh viên, học viên và tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu.

\r\n

\r\n 3. Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến cán bộ, giảng viên (giảng viên chủ nhiệm, cố vấn; giảng dạy môn học) đôn đốc sinh viên, học viên chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo thẻ.

\r\n

\r\n 4. Ban cán sự các lớp thông báo, quán triệt đến từng sinh viên, học viên quy định của Nhà trường về việc đeo thẻ.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS. TS Nguyễn Xuân Trạch

\r\n