THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét/Hoãn xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đợt 30/03/2020 theo phương thức đăng ký Online

 

- Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Căn cứ thông báo số 335/HVN-VP ngày 13/03/2020 về việc tiếp tục cho sinh viên, Học viên cao học nghỉ học tập trung và tiến hành học Online;

- Học viện thông báo việc đăng ký Xét/Hoãn xét tốt nghiệp Online tới sinh viên các khóa, cụ thể như sau:

1. Sinh viên có nhu cầu xét tốt nghiệp sớm, hoãn xét tốt nghiệp, xét tốt nghiệp (Đối với các trường hợp đã từng làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp) hoặc xét tốt nghiệp văn bằng thứ hai…đợt xét 30/03/2020 cần đăng nhập hệ thống đăng ký học phần và đăng ký online tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn/ trong thời gian từ 25/03/2020 đến 30/03/2020 theo các học phần tương ứng cho từng loại, cụ thể như sau :

STT

Mã học phần

Tên học phần

Đối tượng áp dụng

1

XTN01

Xét tốt nghiệp

Sinh viên trước đây đã từng làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

2

XTN02

Xét tốt nghiệp sớm

Sinh viên K61 trở đi (Với hệ 4 và 4.5 năm) và K60 trở đi (Với hệ 5 năm)

3

XTN03

Xét tốt nghiệp chương trình 2

Sinh viên có nhu cầu xét tốt nghiệp ngành thứ 2

4

XTN04

Hoãn xét tốt nghiệp

Sinh viên có nhu cầu Hoãn xét tốt nghiệp

 

2. Sinh viên K60 trở về trước (Với hệ 4 và 4.5 năm); K59 trở về trước (Với hệ 5 năm) nhưng không làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp các đợt xét tốt nghiệp trước đó thì không cần đăng ký online.

3. Sinh viên hoàn thiện hồ sơ (Đơn, chứng nhận, chứng chỉ…) bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ : Ban Quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước ngày 31/03/2020.

4. Ban Quản lý đào tạo sẽ thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp trên Website http://daotao.vnua.edu.vn vào ngày 01/04/2020.