\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n     (Về việc đăng ký bổ sung vào các lớp học phần - Học kỳ 2 năm học 2011-2012)

\r\n

\r\n Căn cứ Quy định dạy và học Ban hành theo QĐ số 1095/QĐ-NNH ngày 14/08/2009 của Hiệu Trưởng;

\r\n

\r\n Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo hệ ĐH các khóa 53, 54, 55, 56 học kỳ 2 năm học 2011-2012;

\r\n

\r\n Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2011-2012

\r\n

\r\n Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên các nội dung như sau:

\r\n

\r\n 1.     Sinh viên có thể đăng ký vào các lớp học phần còn chỗ cho phép đăng ký trên Website http://daotao.hua.edu.vntừ ngày 02/01/2012 đến ngày 06/01/2012.

\r\n

\r\n Trong thời gian trên, sinh viên chỉ được phép đăng ký thêm các học phần và không được hủy các học phần đã đăng ký.

\r\n

\r\n 2.     Đối với các học phần không được mở trong học kỳ 2 năm học 2011-2012, sinh viên khóa 53 có nhu cầu mở lớp riêng cần làm đơn, xin xác nhận của bộ môn và nộp tại Phòng Đào tạo đại học từ ngày 09/01/2012 đến ngày 13/01/2012.

\r\n

\r\n Phòng Đào tạo Đại học yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này. 

\r\n