HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN HVNN

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp tài khoản Email cho sinh viên đại học khóa 68

 

Nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp mỗi sinh viên một tài khoản email trong quá trình học tập tại Học viện.

Với tài khoản Email của Học viện cấp, sinh viên có thể:

- Sử dụng bộ Microsoft Office 365 (gồm có Word, Excel, Power Point, ...) trực tuyến;

- Sử dụng Microsoft Teams tham gia các lớp học, họp, chương trình trực tuyến;

- Liên hệ với cán bộ, giảng viên và các đơn vị trong Học viện.

Sinh viên tra cứu thông tin tài khoản email và hướng dẫn sử dụng, đăng nhập tài khoản, sử dụng ms team để học trực tuyến tại: http://svteams.vnua.edu.vn

Trong trường hợp sinh viên bị mất, quên mật khẩu email hoặc gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và sử dụng tài khoản, vui lòng điền vào mẫu đơn theo địa chỉ: https://forms.office.com/r/ZH5ccmaHkX

         

Nơi nhận:

- Lưu VT;

- Đăng cổng thông tin;

 

GIÁM ĐỐC NXB

 

 

Đỗ Lê Anh