HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN HVNN

______________

Số: 9/TB-NXB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc cấp và sử dụng hộp thư điện tử (email) đối với sinh viên khóa 67

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cũng như công tác trao đổi thông tin giữa sinh viên, cán bộ,... Học viện đã cấp tài khoản email sinh viên có định dạng Mã_số_sinh_viên@sv.vnua.edu.vn cho tất cả sinh viên khóa 67. Bộ phận Quản trị mạng – Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp thông báo đến sinh viên khóa 67 về việc quản lý và sử dụng email như sau.

1/ Thông tin tài khoản email sinh viên:

- Tài khoản email sinh viên có định dạng như sau:

Mã_số_sinh_viên@sv.vnua.edu.vn.

-  Mật khẩu đăng nhập lần đầu là: Hvn + số chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân của sinh viên.

Ví dụ: Sinh viên có mã số sinh viên là 670001 và CMT/CCCD là 012345678 thì tài khoản email tương ứng là 670001@sv.vnua.edu.vn.  Mật khẩu sẽ là Hvn012345678

2/ Quy định sử dụng email sinh viên:

a/ Email của sinh viên phục vụ cho công việc sau:

·   Trao đổi thông tin với giảng viên, các đơn vị trong Học viện đối với các hoạt động liên quan đến học tập, sinh hoạt tại Học viện.

·   Khảo sát, lấy ý kiến về người dạy, người học, chương trình đào tạo, phục vụ người học và các nội dung hoạt động khác sau khi người học tốt nghiệp.

b/ Trách nhiệm của sinh viên đối với việc quản lý và sử dụng mail

·   Quản lý an toàn thông tin về tài khoản, mật khẩu và nội dung của hộp thư điện tử được cấp.

·   Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do sinh viên lưu trữ hoặc gửi đi trong hộp thư cá nhân.

·   Thường xuyên kiểm tra email ít nhất 2 lần/tuần để nhận và trả lời các thông tin chung của Học viện.

·   Hạn chế sử dụng hộp thư của Học viện vào những việc cá nhân, chỉ sử dụng để trao đổi thông tin trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện.

·   Hộp thư Học viện cấp cho sinh viên thông qua dịch vụ hộp thư điện tử của Microsoft, do đó sinh viên phải tuân thủ chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của Microsoft.

Chú ý: Sau khi kết thúc khóa học, địa chỉ mail của sinh viên vẫn được tiếp tục duy trì bình thường nhằm giúp cho việc kết nối giữa Học viện và cộng đồng cựu sinh viên, phục vụ cho các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến cựu sinh viên về nghề nghiệp, việc làm,...

Trong trường hợp sinh viên bị mất, quên mật khẩu email hoặc gặp khó khăn vui lòng điền vào mẫu đơn theo địa chỉ: https://forms.office.com/r/ZH5ccmaHkX 

Xem hướng dẫn sử dụng tại đây

         

Nơi nhận:

- Lưu VT;

- Đăng cổng thông tin;

 

GIÁM ĐỐC NXB

(đã ký)

 

 

Đỗ Lê Anh