\r\n                                Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện và trung tâm

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n            Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

\r\n

\r\n            Căn cứ Công văn số 7103/BGDĐT-KHCNMT, ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011;

\r\n

\r\n             Nhà trường yêu cầu:

\r\n

\r\n            1. Các đơn vị báo cáo tất cả các đề tài/dự án khoa học và công nghệ được cấp kinh phí đến năm 2011. Đơn vị lập báo cáo chung đánh giá việc thực hiện đề tài/dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị, lập danh sách các chủ nhiệm đề tài/dự án chưa hoàn thành nhiệm vụ đến tháng 10/2011, đề xuất phương án giải quyết những vấn đề tồn tại, những vấn đề phát sinh, nêu các kiến nghị, đề xuất.

\r\n

\r\n             Đối với từng đề tài/dự án/nhiệm vụ KH&CN, đơn vị lập báo cáo đầy đủ nội dung trong mẫu 1 (Mau_1) và mẫu 2 (Mau_2) gửi kèm (Báo cáo cần nêu rõ kết quả đạt được trong năm 2011, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện, tình hình thanh quyết toán kinh phí đã cấp năm 2011, dự kiến khả năng hoàn thành, kết thúc nhiệm vụ, dự kiến thời gian đánh giá, nghiệm thu). Đối với những nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đã phê duyệt cần nêu rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết.

\r\n

\r\n             2. Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (đề tài độc lập; dự án sản xuất thử nghiệm; nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư ký với nước ngoài; đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo mẫu cấp nhà nước (mau_CNN). Chủ nhiệm đề tài/dự án KH&CN cấp Bộ, trọng điểm cấp Trường báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu cấp Bộ (mau_CB), cấp Trường(mau_CTr).

\r\n

\r\n             Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ các cấp có tại địa chỉ: http://www.hua.edu.vn:85/nckh/Web/Viewer.help.asp?Categoryid=174.

\r\n

\r\n             Các báo cáo gửi vềPhòng KHCN&HTQT trước ngày 15/11/2011 gồm 02 bản in và bản điện tử (địa chỉ hòm thư điện tử: pqlkh@hua.edu.vn)

\r\n

\r\n             Nhà trường sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài/dự án, (thành phần gồm Ban Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT, lãnh đạo đơn vị, chủ nhiệm đề tài/dự án) tại các đơn vị và điểm nghiên cứu của đề tài/dự án, thời gian dự kiến từ 07-17/11/2011

\r\n

\r\n             Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, chủ nhiệm đề tài/dự án nộp báo cáo đúng thời hạn nêu trên để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC, KH&QT.

\r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh

\r\n