\r\n Năm 2011, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) vào ngày 12/4/2011 (thứ ba). Để thuận lợi cho CBVC và sinh viên, Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch nghỉ Lễ của Nhà trường như sau :

\r\n

\r\n - Toàn thể CBVC, sinh viên Trường làm việc ngày thứ bẩy (09/4/2011) để nghỉ bù vào ngày thứ hai  (11/4/2011).

\r\n
\r\n

\r\n - Các thầy, cô giáo có kế hoạch giảng dạy theo lịch vào ngày 11/4/2011 (thứ ba) không thực hiện dạy bù được thì chuyển lịch dạy bù vào tuần dự phòng cuối cùng của học kỳ.

\r\n

\r\n - Các đơn vị chức năng bố trí người trực đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Lễ.

\r\n

\r\n             Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến thông báo này tới toàn thể CBVC, sinh viên Trường biết và thực hiện.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đơn vị trong trường;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC

\r\n
\r\n

\r\n KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

\r\n
\r\n
\r\n