HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 34 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Kyudai Now Forum của Đại học Kyushu tại Hà Nội

 

        Kyushu University Institute of Asian and Oceanian Studies (Q-AOS), Nhật Bản thông báo tổ chức "Kyudai Now Forum" với các thông tin sau đây:

Thời gian: 13h00-17h00, thứ tư ngày 27/9/2023

13h00: Khai mạc

13h30-18h00: Kyushu University Forum "KYUDAI NOW"

18h00-20h30: Ăn tối

Đăng ký: Đăng ký đại biểu miễn phí tại link: https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/en/  

Thời hạn đăng ký: Thứ hai, ngày 12/9/2023.

Địa điểm: Army Hotel Hanoi, số 1A Nguyễn Tri Phương, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết về Diễn đàn: Tham khảo tài liệu kèm theo Thông báo.

Video Kyudai Now Forum sau sự kiện: Q-AOS Official Channel - YouTube

Thông tin Ban tổ chức: https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/en/

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long