BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 231/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

                             

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024

đối với SINH VIÊN

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Xác định số học phí thu Đợt 1: Học viện thực hiện thu học phí của Học kì II, năm học 2023-2024 thành 2 đợt. Số tiền học phí thu Đợt 1 được xác định như sau:

Số tiền học phí thu Đợt 1

=

50% số học phí đăng ký học kì II, năm học 2023-2024

+

100% số học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

- Các đối tượng SV thuộc diện được miễn, giảm học phí và SV cử tuyển vẫn thực hiện nộp học phí, Học viện sẽ trả lại học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc từ các địa phương.

- Đối với những sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong học kì II, năm học 2023-2024, số học phí đã nộp thừa, Học viện sẽ trả lại khi kết thúc học kì II, năm học 2023-2024 vào tài khoản của SV.

2. Lịch thu tiền:

- Học viện thu tiền học phí Đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2024 đến 16 giờ 00 ngày 22/3/2024. Sau thời hạn trên, SV chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024, và không được xét điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (đối với SV thực hiện khóa luận tốt nghiệp).

- Lịch thu tiền Đợt 2 sẽ được thông báo sau khi hoàn thành học và thi kết thúc các học phần trong Đợt 1 (thu số học phí còn lại, gồm cả học phí của các học phần đăng kí bổ sung).

3. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của SV mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học).

4. Các vấn đề cần lưu ý: SV cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả sinh viên của Học viện thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo các nội dung của Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD 01).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

 

Trần Quang Trung