BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 2060/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Thu Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 66 và khóa 67

 

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Để công tác đối chiếu, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ quản lý sinh viên được đảm bảo theo Quy định, Giám đốc Học viện yêu cầu cầu Ban chủ nhiệm các khoa thông báo tới tất cả sinh viên khóa 66 và khóa 67 của khoa về việc nộp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông như sau:

1.     Số lượng: 01 bản chính và 01 bản sao công chứng

2.     Thời gian nộp: Lịch thu đối với từng khoa, chi tiết tại Phụ lục đính kèm

3.     Địa điểm nộp: Phòng 104, Nhà hành chính

* Lưu ý: Sinh viên không nộp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bằng không phù hợp theo quy định sẽ không được xét tốt nghiệp, bị xử lý buộc thôi học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Th.S Nguyễn Thị Hồng Ngọc – CV phụ trách Bộ phận lưu trữ hồ sơ, SĐT: 0398.341.997).

  

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa (để t/hiện);

- Sinh viên các khóa (để t/hiện);

- NXB Học viện (Website)

- Lưu VT, CTCT&CTSV, nthngoc (02);

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Vũ Ngọc Huyên