\r\n             Kính gửi:  Các đơn vị  trong Trường

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Thực hiện Công văn số 8702/BGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2010. Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai đến các cán bộ, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

\r\n

\r\n             1. Kê khai lần đầu và kê khai bổ sung năm 2010

\r\n

\r\n             1.1. Đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập được quy định tại: Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Thông tư số 2442/2007/TT-TCCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP; Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TCCP; Công văn số 395/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ ngày 08/03/2010 về việc đính chính Thông tư số 01/2010/TT-TTCP.

\r\n

\r\n             1.2. Quy định về kê khai tài sản, thu nhập năm 2010

\r\n

\r\n                 Thời gian tính kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 được tính từ 01/01/2010 đến 31/12/2010.

\r\n

\r\n                 + Đối với những cán bộ, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập mà chưa kê khai tài sản, thu nhập thì phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (theo mẫu số 1).

\r\n

\r\n                 + Đối với những cán bộ, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập mà đã kê khai thì phải kê khai bổ sung (theo mẫu kê khai bổ sung).

\r\n

\r\n             2. Thời hạn hoàn thành

\r\n

\r\n             Các cán bộ, viên chức thuộc một trong các đối tượng nêu trên có nghĩa vụ kê khai trong thời gian từ nay đến hết ngày 21/01/2011. Để đảm bảo bí mật nội dung kê khai theo quy định tại Điều 7 Nghị định 37/2007/NĐ-CP, sau khi kê khai xong đề nghị cán bộ, viên chức nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ và thực hiện 02 bản Giấy giao nhận (theo mẫu số 2).

\r\n

\r\n Cán bộ, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập mà không kê khai sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

\r\n

\r\n             Các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website của Phòng Tổ chức cán bộ tại địa chỉ: http://www.hua.edu.vn/tccb (Mục Văn bản - Biểu mẫu).

\r\n

\r\n Ban Giám hiệu thông báo và đề nghị các đơn vị, cán bộ, viên chức nghiên cứu kỹ biểu mẫu, các hướng dẫn kèm theo để kê khai cho chính xác không để xảy ra sai sót, vướng mắc về sau khi có yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị, cán bộ, viên chức phản ảnh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ để nghiên cứu giải quyết./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Trần Đức Viên (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VT, TC, LT(40)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n -----------------------------------------------------------

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 1. Nghị định 37/2007/NĐ-CP

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 2. Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 3. Thông tư số 2442/2007/TT-TCCP

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 4. Thông tư số 01/2010/TT-TTCP

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 5. Công văn số 395/TTCP-C.IV

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 6. Mẫu số 1  ; Mẫu số 2 ; Mẫu kê khai bổ sung

\r\n