BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 140/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

              

THÔNG BÁO

V/v quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

Kính gửi:    - Lãnh đạo các đơn vị

                     - Cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023 theo quy định của pháp luật về thuế, Giám đốc Học viện thông báo tới lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong Học viện các nội dung liên quan để thực hiện như sau:

1. Thông báo số thuế TNCN quyết toán năm 2023:

Học viện đã ban hành Thông báo số 70/HNV-TCKT ngày 12/01/2024 về việc kiểm tra, xác nhận số thuế TNCN năm 2023, thời gian nhận thông tin phản hồi (nếu có điều chỉnh hoặc sai sót) đến hết ngày 22/01/2024. Sau thời hạn trên, Học viện sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2023 với cơ quan thuế và không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin liên quan đến số thuế TNCN năm 2023 của CBVC&NLĐ.

Ngày 26/01/2024, Học viện gửi “Phiếu thu nhập - Tính thuế năm 2023” lần 2 thông báo chính thức số thuế TNCN quyết toán năm 2023, qua địa chỉ Email của CBVC&NLĐ (địa chỉ Email dùng để gửi Phiếu lương). CBVC&NLĐ có phát sinh thuế TNCN phải nộp tại Học viện (bao gồm cả CBVC&NLĐ ủy quyền quyết toán thuế và tự quyết toán thuế) thực hiện nộp thuế tại Học viện theo số thuế TNCN quyết toán trên Phiếu thu nhập tính thuế.

2. Hình thức nộp thuế TNCN năm 2023:

Học viện đã tạm ứng tiền nộp thuế TNCN năm 2023 cho CBVC&NLĐ. Học viện không trừ thuế qua lương hàng tháng, để hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2023, CBVC&NLĐ có thể lựa chọn một trong các hình thức nộp thuế TNCN như sau:

- Lựa chọn 1: CBVC&NLĐ chuyển khoản. Thông tin tài khoản và đơn vị hưởng như sau:

o  Đơn vị hưởng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

o  Số tài khoản: 124 000 000 265 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (VietinBank Chương Dương).

o  Nội dung nộp tiền ghi: Mã cán bộ (xem MCB ở phía trên, góc phải của phiếu Thu nhập - Tính thuế) ­­- Họ và tên CBVC&NLĐ - Đơn vị (khoa, ban, trung tâm và tương đương).

- Lựa chọn 2: CBVC&NLĐ nộp tiền mặt tại Ban Tài chính và Kế toán (TCKT).

Thời hạn để CBVC&NLĐ hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN 2023 là trước ngày 25/02/2024.

3. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023:

Để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho Học viện đối với phần thu nhập phát sinh tại Học viện, CBVC&NLĐ cần thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trong năm 2023, CBVC&NLĐ chỉ có thu nhập chịu thuế do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chi trả và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN đang làm việc tại Học viện;

- Trong năm 2023, CBVC&NLĐ có thu nhập chịu thuế do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chi trả và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN đang làm việc tại Học viện, đồng thời có thu nhập vãng lai do các đơn vị khác chi trả với giá trị trung bình không quá 10 triệu đồng/tháng trong năm và đã được khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10%.

CBVC&NLĐ thuộc 2 đối tượng nêu trên cần phải có Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN kèm theo Thông báo này) cho Học viện. Ban TCKT nhận Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN của CBVC&NLĐ theo đơn vị (khoa, ban, trung tâm và tương đương) đến hết ngày 25/02/2024.

Đối với CBVC&NLĐ không thuộc 2 đối tượng nêu trên và CBVC&NLĐ thuộc 2 đối tượng nêu trên không ủy quyền cho Học viện hoặc có nhu cầu hoàn thuế TNCN năm 2023 phải tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

4. Cấp chứng từ khấu trừ thuế năm 2023: 

- Đối tượng được cấp chứng từ khấu trừ thuế: CBVC&NLĐ trong Học viện tự quyết toán thuế TNCN trong năm 2023 và đã hoàn thành thuế TNCN tại Học viện; Các cá nhân có thu nhập vãng lai tại Học viện (khấu trừ thuế 10% trên từng lần phát sinh thu nhập).

- Hình thức và thời gian: CBVC&NLĐ, các cá nhân có nhu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế gửi thông tin cá nhân (gồm: Họ và tên, Mã số thuế, Tên đơn vị, Số điện thoại, địa chỉ Email) về Ban TCKT hoặc qua địa chỉ email: nttdung@vnua.edu.vn) từ ngày 01/4/2024 đến 29/4/2024.

Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị và CBVC&NLĐ trong Học viện thực hiên nghiêm túc theo Thông báo này./.

 

Nơi nhận

- Trưởng đơn vị, CBVC&NLĐ (để triển khai);

- Giám đốc HV (để b/c);

- Lưu TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN

TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

Trần Quang Trung