BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 51/HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

(V/v phát bằng và hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy

đợt xét tốt nghiệp 30/12/2021)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt xét tốt nghiệp 30/12/2021 như sau:

1.      Thời gian: Ngày 31/03/2022

Ngày

Buổi

Khoa

Ca nhận

31/03/2022

Thứ 5

Sáng

 

Chăn nuôi

08h00

Cơ điện

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sinh học

09h30

Kế toán và QTKD

Khoa học xã hội

Kinh tế và PTNT

31/03/2022

Thứ 5

Chiều

 

Thú y

13h00

Sư phạm và ngoại ngữ

Nông học

15h00

Tài nguyên và môi trường

Thủy sản

(Ghi chú: Sinh viên tra cứu danh sách nhận bằng theo link đính kèm)

2.      Địa điểm: Giảng đường B – Phòng 106

3.      Yêu cầu về phòng chống dịch Covid–19 đối với người đến nhận bằng:

- Có giấy kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm có mặt tại Học viện nhận bằng tốt nghiệp, quét mã QR Code tại chốt kiểm dịch theo yêu cầu.

- Minh chứng đã tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 (2 hoặc 3 mũi, thời gian từ ngày tiêmmũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng).

- Thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

4. Những sinh viên bị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp phải hoàn thiện thủ tục thanh toán ra trường theo quy định, có xác nhận của các đơn vị có liên quan.

5. Sinh viên ủy quyền cho người khác lấy hộ bằng phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc phòng công chứng) và giấy tờ tùy thân của người được nhận bằng và người được ủy quyền và phải đáp ứng yêu cầu tại Mục 3 của Thông báo này.

6. Sinh viên vắng mặt trong ngày phát bằng trên sẽ liên hệ trực tiếp Ban Quản lý đào tạo để nhận bằng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (sau ngày 31/03/2022).

Học viện thông báo các sinh viên tốt nghiệp biết và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này. Thông tin tư vấn và hỗ trợ về quy định phòng dịch Covid 19, sinh viên liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- SVTN đợt xét 30/12/2021 (website)

- Các khoa có SV nhận bằng;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (17)

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS. TS. Phạm Văn Cường