HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 01/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thông báo kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên

năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 939/KH-HVN ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả kiểm tra cuối Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo:

1. Danh sách sinh viên chưa đạt Khóa 64 và Khóa cũ kèm theo Thông báo này.

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc thì liên lạc thầy Nguyễn Thái Sơn theo số điện thoại:024.6261.7542 để được hướng dẫn giải quyết.

2. Sinh viên có tên trong danh sách trên phải tham gia học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020. Thời gian, địa điểm tổ chức học lại sẽ được công bố trong Thông báo sau.

Nơi nhận:

- Các Khoa quản lý SV;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn