\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n PHÒNG KHCN VÀ HTQT

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số : 05 /TB-KH&QT

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày  16  tháng 02  năm 2012

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v  Kết quả dự tuyển học bổng HUA – JICF năm học 2011-2012

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICF) thông báo kết quả dự tuyển học bổng năm học 2011-2012 của ứng viên các khóa 52, 53 và 54.

\r\n

\r\n Thành phần tham gia dự tuyển:

\r\n
    \r\n
  • \r\n Khóa 52: 02 sinh viên.
  • \r\n
  • \r\n Khóa 53: 07 sinh viên.
  • \r\n
  • \r\n Khóa 54: 27 sinh viên.
  • \r\n
\r\n

\r\n Kết quả dự tuyển học bổng: (Danh sách gửi kèm).

\r\n

\r\n Đơn vị: Sinh viên

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Kết quả

\r\n
\r\n

\r\n Khóa 52

\r\n
\r\n

\r\n Khóa 53

\r\n
\r\n

\r\n Khóa 54

\r\n
\r\n

\r\n Đạt

\r\n
\r\n

\r\n 02

\r\n
\r\n

\r\n 06

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n Không đạt

\r\n
\r\n

\r\n -

\r\n
\r\n

\r\n 01

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n Yêu cầu chuyển khoản học bổng:

\r\n

\r\n Sinh viên làm thủ tục mở tài khoản cá nhân tại Phòng Giao dịch Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, chi nhánh Gia Lâm và thông báo cho Phòng KHCN và HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.225, email: tttphuong@hua.edu.vn) các thông tin liên quan đến việc cấp – nhận học bổng sau đây muộn nhất ngày 10/3/2012:

\r\n

\r\n -         Họ và tên;

\r\n

\r\n -         Ngày tháng năm sinh;

\r\n

\r\n -         Lớp học, Khoa;

\r\n

\r\n -         Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp;

\r\n

\r\n -         Số tài khoản ngân hàng (theo yêu cầu trên).

\r\n

\r\n Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các khoa có sinh viên dự tuyển;

\r\n

\r\n - Lưu KH&QT                                

\r\n
\r\n

\r\n TRƯỞNG PHÒNG

\r\n
\r\n