HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

____________________

Số: 21/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v kết quả bài thu hoạch chương trình

Tuần Sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024

 

Căn cứ kết quả tổ chức chương trình “Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023- 2024” (đợt 1) được ban hành theo Kế hoạch số 1501/KH-HVN ngày 27 tháng 7 năm 2023;

Thường trực Ban Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024 thông báo:

1. Kết quả điểm bài thu hoạch của sinh viên tham gia học tập và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 1) (kết quả tra cứu tại https://tracuu.vnua.edu.vn/kqtuanshcd.php).

2. Mọi thắc mắc về kết quả điểm của sinh viên được gửi về Thường trực Ban tổ chức theo email ctsv@vnua.edu.vn hoặc thực hiện trực tiếp tại Phòng 101 Nhà Hành chính trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

3. Trên cơ sở kết quả điểm bài thu hoạch được công bố theo Thông báo này, sinh viên chưa tham gia học tập hoặc có kết quả điểm bài thu hoạch chưa đạt sẽ tham gia học tập và làm bài thu hoạch chương trình Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 2) sẽ được thông báo sau. 

 

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

- Lưu CTCT&CTSV (20)

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Giang Trung Khoa