\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số : 05 /TB-HTQT

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày  16  tháng 02  năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Hội thảo giới thiệu PATA

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Phòng Hợp tác quốc tế, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội và Nhóm Tiên phong vì sự tiến bộ kỹ thuật Á-Phi (Pioneers for Technology Advancement in Asia-Africa) - PATA đến từ Hàn Quốc do TS. Sukwon Kim sáng lập và dẫn đầu phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu PATA.

\r\n

\r\n Thời gian: 9h30 ngày 02 tháng 3 năm 2012

\r\n

\r\n Địa điểm: Phòng hội thảo nhà Hành chính

\r\n

\r\n Mục đích:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Giới thiệu về tổ chức và diễn đàn PATA với 15 nhà nghiên cứu trẻ hàng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực.
 • \r\n
 • \r\n Giới thiệu những thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật và thương mại nổi bật của Hàn Quốc gần đây.
 • \r\n
 • \r\n Xây dựng mạng lưới nhân sự giữa những nhà lãnh đạo kỹ thuật và kinh doanh tiềm năng Á-Phi thông qua việc trao đổi học thuật, nghiên cứu và hoạt động cố vấn.
 • \r\n
 • \r\n Trao đổi về các cơ hội và cách thức hợp tác giữa PATA và HUA.
 • \r\n
 • \r\n Giới thiệu về hệ thống cố vấn trợ giúp các sinh viên, các nhà nghiên cứu Việt Nam muốn sang Hàn Quốc học tập và nghiên cứu.
 • \r\n
\r\n

\r\n Phòng Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời cán bộ, sinh viên toàn Trường quan tâm tham gia Hội thảo.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đơn vị trong Trường;

\r\n

\r\n - Lưu HTQT                                     

\r\n
\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n
\r\n