HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 01/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022 (bổ sung)

 

Công văn 164/BHXH-GL của Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tập tại Học viện trong năm 2022 như sau:

1.   Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2022

Sinh viên đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 chưa tham gia BHYT năm 2021 và sinh viên có thẻ BHYT sẽ hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Lưu ý: K66 đã tham gia bảo hiểm y tế sẽ không phải đóng tiền trong đợt thông báo này

2.   Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)

v  Mức 1: 6 tháng đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo chính thức tại Học viện.

- Số tiền: 281.610 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2022 - 30/06/2022.

v  Mức 2: 12 tháng đối với sinh viên còn thời gian đào tạo chính thức tại Học viện.

- Số tiền: 563.220 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

4. Thời gian thu tiền bổ sung: Từ ngày 04/1/2022 đến ngày 11/1/2022

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Lưu ý: Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn năm 2022 mà vẫn bị quét tiền BHYT đề nghị báo lại ngay về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7528 hoặc Email: tmduc@vnua.edu.vn) để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân