BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

 Số: 2210/TB - HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/V Đôn đốc nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở (cấp Học viện, Sinh viên NCKH) thực hiện năm 2023 và kiểm tra tiến độ đề tài KHCN trọng điểm 2023 - 2024

 

          Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị

                            -  Chủ nhiệm đề tài cấp cấp Học viện, Sinh viên NCKH thực hiện năm 2023,

                               đề tài KH&CN cấp Học viện trọng điểm năm 2023- 2024

             

            Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện tiến hành kiểm tra tiến độ đề tài thực hiện năm 2023 -2024 và đôn đốc đơn vị tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đến hạn nghiệm thu.

            1) Thành phần tổ kiểm tra tiến độ đề tài:

      - Ban Giám đốc; Ban KH&CN; Ban Tài chính - Kế toán.

            - Lãnh đạo đơn vị (Trưởng hoặc phó đơn vị phụ trách khoa học); Trợ lý khoa học; Trưởng Bộ môn, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

            2) Nội dung

            - Chủ nhiệm đề tài trực tiếp trình bày báo cáo bằng Power point không quá 10 phút:

+ Nêu rõ kết quả đạt của đề tài theo tiến độ đăng ký

+ Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị giải pháp.

            - Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các nội dung kiểm tra tại địa điểm nghiên cứu:

            Chủ nhiệm đề tài viết báo cáo tiến độ đến thời điểm T11/2023 (mẫu tại phụ lục II) và chuẩn bị sản phẩm KHCN theo đăng ký trong thuyết minh (chuyên đề, quy trình, hình ảnh và các sản phẩm khác).

            Báo cáo gửi bằng văn bản (02 bản) và file điện tử về Ban Khoa học và Công nghệ và qua địa chỉ email: pqlkh@vnua.edu.vn trước ngày 15/12/2023.

            Đối với các đề tài đã kết thúc thời gian thực hiện bao gồm: đề tài KHCN cấp học viện, sinh viên NCKH thực hiện năm 2023 đề nghị nghiệm thu trước ngày 31/12/2023

Thời gian dự kiến: ngày 19/12/2023 (phụ lục 1)

            Địa điểm: Phòng họp 2, Nhà Hành Chính

Đề nghị Trưởng các đơn vị đôn đốc chủ nhiệm đề tài thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: các đơn vị (để thực hiện)

- Lưu: VT, KHCN, VTXB (16)

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường