BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 125/HVN-TCKT

V/v Thông báo địa chỉ Email để nhận thông tin lương và thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi:    - Trưởng các đơn vị

                     - Cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Sau một thời gian hoàn tất việc chuyển đổi hộp thư điện tử trên hệ thống Email Vnua sang hệ thống Office 365, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) tiếp tục triển khai gửi Phiếu lương, Phiếu thu nhập - tính thuế của cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong toàn Học viện qua địa chỉ Email. Để thống nhất và thuận tiện trong việc gửi thông tin tiền lương - thu nhập cho CBVC&NLĐ trong Học viện, Ban TCKT vẫn duy trì và sử dụng địa chỉ Email của CBVC&NLĐ đã đăng ký. Tuy nhiên, khi chuyển sang hộp thư điện tử trên hệ thống Office 365, một số CBVC&NLĐ đã thay đổi địa chỉ Email hoặc chưa thiết lập Email trên hệ thống mới này. Ban TCKT đã phối hợp với Tổ Quản trị mạng để cập nhật và cấp địa chỉ Email mới cho CBVC&NLĐ trên hệ thống Office 365.

Ban TCKT đã tổng hợp địa chỉ Email của từng CBVC&NLĐ dùng để nhận thông tin lương và thu nhập được gửi qua đường văn thư của đơn vị kèm theo Thông báo này. Những CBVC&NLĐ được cấp địa chỉ Email mới cần liên hệ Tổ quản trị mạng (chuyên viên Nguyễn Hữu Tuấn theo địa chỉ nhtuan@vnua.edu.vn) để được cấp mật khẩu truy cập và kích hoạt tài khoản Email của mình.

Ngày 31/1/2023 và ngày 01/02/2023, Ban TCKT đã gửi thành công Phiếu lương tháng 01/2023 đến tất cả CBVC&NLĐ trong toàn Học viện qua hộp thư điện tử đã mở trên hệ thống Office 365 (bằng các hộp thư tckt@vnua.edu.vn / bantckt@vnua.edu.vn / tcktvnua@vnua.edu.vn). Trường hợp CBVC&NLĐ không nhận được Email thông tin Phiếu lương tháng 01/2023, xin gửi thông tin phản hồi về Ban TCKT (Bàn 1, Phòng 108) hoặc qua địa chỉ Email nttdung@vnua.edu.vn hoặc tqtrung@vnua.edu.vn trước ngày 06/02/2023). 

Để đảm bảo quyền lợi của CBVC&NLĐ, kính đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này đến toàn thể CBVC&NLĐ trong đơn vị để triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Trưởng các đơn vị (để triển khai);

- CBVC&NLD (để t/h)

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

 

Trần Quang Trung