\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO   

\r\n

\r\n V/v Đăng ký học phần vào các lớp học phần tập trung ngoài giờ hành chính

\r\n

\r\n Học kỳ 2 năm học 2011-2012

\r\n

\r\n      Căn cứ Quy định dạy và học đại học ban hành theo Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011 của Hiệu Trưởng;

\r\n

\r\n Căn cứ Danh mục chương trình đào tạo bậc Đại học của các khóa 53, 54, 55, 56 trong Học kỳ 2 năm học 2011-2012;

\r\n

\r\n Căn cứ Thời khoá biểu các Học phần bậc Đại học dự kiến được mở bổ sung trong Học kỳ 2 năm học 2011-2012.

\r\n

\r\n Nhà trường thông báo về Lịch đăng ký Học phần của sinh viên các khoá như sau:

\r\n

\r\n 1- Sinh viên xem Thời khoá biểu các học phần được mở ngoài giờ hành chính (xem chi tiết) trong học kỳ 2 năm học 2011-2012 trên Website http://daotao.hua.edu.vn.

\r\n

\r\n 2- Sinh viên đăng ký trực tuyến trên Website http://daotao.hua.edu.vn, thời gian đăng ký của từng Khoá cụ thể như sau:

\r\n

\r\n - Sinh viên khóa 52 & 53  đăng ký từ ngày 14/02/2012 đến ngày 16/02/2012

\r\n

\r\n - Sinh viên khóa 54 đăng ký từ ngày 17/02/2012 đến ngày 18/02/2012.

\r\n

\r\n 3- Thời gian nộp học phí (157.000đ/TC): từ ngày 20/02/2012 đến ngày 24/02/2012  tại phòng Tài chính - Kế toán. Sinh viên đã đăng ký vào lớp Học phần nhưng chưa nộp học phí (trong thời gian quy định) sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Học phần.

\r\n

\r\n Phòng Đào tạo ĐH  yêu cầu Sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

\r\n