HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 33/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

      THÔNG BÁO

V/v công nhận danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2022

và cấp các học bổng dành cho Tân sinh viên K67

Căn cứ Kế hoạch số 1659/KH-HVN ngày 19 tháng 8 năm 2022 về việc xét tuyển học bổng Tân sinh viên K67 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Căn cứ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022 của Học viện;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét các danh hiệu, học bổng cho tân sinh viên K67 từ ngày 12-14/11/2022 của Học viện;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo về việc công nhận danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2022 và cấp các loại học bổng dành cho Tân sinh viên K67  của Học viện như sau (danh sách kèm theo ).

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 101 – Nhà Hành chính; SĐT: 024.62617528) trước 17h00 ngày 18 tháng 11 năm 2022. Các tân sinh viên đạt các danh hiệu, học bổng sẽ được vinh danh trong Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 của Học viện.

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Giang Trung Khoa