HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 35 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Brown Bag Seminar Series trực tuyến tháng 11/2023 tại ĐH Kyushu, Nhật Bản

 

        Kyushu University Institute of Asian and Oceanian Studies (Q-AOS), Nhật Bản thông báo tổ chức "Brown Bag Seminar" các trưa thứ tư trong tháng 11/2023.

Hình thức: Trực tuyến.

Đăng ký: Miễn phí.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Nhật (có phiên dịch đồng thời).

Đối tượng tham gia: Không hạn chế.

Ban tổ chức "Brown Bag Seminar":

- Q-AOS HP   https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/en/

- Facebook:     https://fb.com/115565526935234

- Twitter:         https://twitter.com/Q_AOS2019

Các seminar trong tháng:

Series #119: "50th years of ASEAN-Japan Relations and beyond”

- Key Words: Diplomacy, International Relations, International Cooperation, Japan, ASEAN, Asia

- Speaker: Yuka KUBOTA, Senior Executive Officer, Asean-Japan Centre

- Date and time: November 8 (Wednesday), 2023 12:10-12:50 Japan Time 

- Registration: https://zoom.us/webinar/register/WN_8W56t62vSC-1_kou93XUvg

 

Series #120: "Development of sustainable environmental technologies that turn waste into recyclable resources”

- Key Words: solid waste, recyclable resources, treatment, effective utilization, sustainable environmental technologies

- Speaker: Takayuki SHIMAOKA, Professor, Water and Material Cycles System, Faculty of Engineering,

- Date and time: November 15 (Wednesday), 2023, 12:10-12:50 Japan Time

- Registration: https://zoom.us/webinar/register/WN_8ISK2I0jRjeRlGHKMNDqcw

 

Series #121: "Creating bridges between the digital and physical realms with 3D vision”

- Key Words: 3D and 4D capture; digital humans; generative AI; intelligent machines

- Speaker: Diego Gabriel Francis Thomas, Associate Professor, Department of Advanced Information Technology, Faculty of Information Science and Electrical Engineering,

- Date and time: November 22 (Wednesday), 2023, 12:10-12:50 Japan Time

- Registration: https://zoom.us/webinar/register/WN_kxaxNGc3QWK7_KHOLrFyuA

Series #122: "Creating Art/Care Places That Emerge from Encounters with Disability”

- Key Words: disability, arts, social inclusion

- Speaker: Yuichiro NAGATSU,  Associate Professor, Department of Design

- Date and time: November 29 (Wednesday), 2023, 12:10-12:50 Japan Time

- Registration: https://zoom.us/webinar/register/WN_pSUB8gbTS3q9PjxzowAKQA         

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long