HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM

2021

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021


THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kỳ thi ngày 01/10/2021 đến 03/10/2021)

 

Thí sinh tra cứu số báo danh, phòng thi tại đây.

 

Ngày

Giờ – Hiệu lệnh

Nội dung

Sáng

02/10/2021

Phổ biến

quy chế và

Thi môn

tiếng Anh

7g00

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm phòng thi tại Ban chỉ đạo

7g30 – 8g50

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

Phát giấy báo thi và thẻ dự thi cho thí sinh (TS); Phổ biến quy chế thi, lịch thi...

Tổng hợp những sai sót trong giấy báo thi do TS phản ảnh và báo về Ban chỉ đạo điểm thi để đính chính.

8g50 – 9g00

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp

cho thí sinh;

Nhắc lại Quy chế thi.

9g00 – 9g05

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

9g30

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

11g05

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

Chiều

02/10/2021

Thi môn

chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn không

chủ chốt)

13g00

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

13g30 – 13g50

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

13g50 – 14g00

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

14g00 – 14g05

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

14g30

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

17g05

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

 

 

Sáng

03/10/2021

Thi môn không

chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn chủ chốt)

 

6g30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm phòng thi tại Ban chỉ đạo

7g00 – 7g20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

7g20 – 7g30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh;

Nhắc lại Quy chế thi.

7g30 – 7g35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

10g35

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

Chiều

03/10/2021

13g 00 – 17g 30

Dự trữ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Lưu ý:

-  Thí sinh có mặt lúc 15 giờ ngày 01/10/2021 tại phòng thi để thực hiện việc kiểm tra y tế trước khi thi.

-  Khai báo thông tin vào tờ khai y tế theo mẫu đính kèm, nộp tại phòng thi.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thi Học viện;

- Phụ trách điểm thi;

- Thanh tra;

- Các phòng thi.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường