BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 _____________________

Số : 01/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tặng tiền quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

cho sinh viên, học viên cao học đang học tập tại Học viện

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Học viện tặng quà tết cho sinh viên, học viên cao học hiện đang học tập tại Học viện bằng hiện vật. Tuy nhiên, trước sự ảnh hưởng của dịch covid-19, Học viện tổ chức cho sinh viên, học viên cao học học tập và nghiên cứu theo hình thức trực tuyến. Do vậy, Học viện tặng quà Tết bằng tiền cho sinh viên, học viên cao học cụ thể như sau:

1. Giá trị: 50.000 đồng/người

2. Đối tượng nhận quà

+ Sinh viên đang học tập tại Học viện có đăng ký học phần trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022; Sinh viên chưa ra trường có đăng ký học phần trong học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 nhưng không đăng ký học phần trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022; Lưu học sinh tự túc kinh phí. Tất cả sinh viên đã hoàn thành học phí trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.

+ Học viên cao học có đăng ký học phần trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022; Học viên cao học khóa 28 nhập học đợt 2 có tham gia bảo vệ luận văn thạc sỹ trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Tất cả học viên đã hoàn thành học phí trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.

3. Hình thức chi trả

Hình thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân mở tại NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Chương Dương cho sinh viên và học viên cao học (Do tình hình của dịch covid – 19, Học viện không chi trả bằng tiền mặt).

+ Đợt 1: Học viện đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân đối với những sinh viên và học viên cao học đã mở tài khoản tại NH TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương (tài khoản thu học phí).

+ Đợt 2: Học viện chi trả sau ngày 28/02/2022, đối với những sinh viên và học viên cao học chưa mở tài khoản tại NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Chương Dương (Danh sách sinh viênhọc viên cao học chưa có thông tin tài khoản). Sinh viên, học viên cao học thực hiện mở tài khoản tại NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) theo hình thức online, hạn ngày 28/02/2022, theo hướng dẫn tại Thông báo số 43/TB-TCKT ngày 08/11/2021, nội dung thông báo tại đường link sau:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=373:2021-11-08-11-21-11&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau khi hoàn thành mở tài khoản, sinh viên cần cập nhật vào địa chỉ:

https://forms.office.com/r/hFTHgyDbEm

Sau thời gian trên những sinh viên, học viên không thực hiện các bước mở tài khoản theo quy định, Học viện sẽ dừng cấp tiền.

Đề nghị tất cả sinh viên, học viên thuộc các đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo này. 

 

Nơi nhận :

- Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- Đoàn TN Học viện;

- Lưu Ban TCKT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Trung