BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số:338/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

              

THÔNG BÁO

V/v quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022

 

Kính gửi:    - Lãnh đạo các đơn vị

                     - Cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 theo quy định của pháp luật về thuế, Giám đốc Học viện thông báo tới lãnh đạo các đơn vị, và cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong Học viện các nội dung liên quan để thực hiện như sau:

1. Xác nhận số thuế TNCN quyết toán năm 2022:

Thực hiện Thông báo số 143/HNV-TCKT ngày 07/02/2023 về việc kiểm tra, xác nhận số thuế TNCN quyết toán năm 2022, Giám đốc Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị và CBVC&NLĐ kiểm tra, xác nhận số thuế TNCN quyết toán năm 2022 và phản hồi thông tin (nếu có sai lệch) về Ban Tài chính và Kế toán (tại Bàn số 1 - Phòng 108, Nhà Hành chính, hoặc tại các địa chỉ email: nttdung@vnua.edu.vntqtrung@vnua.edu.vn). Thời gian nhận thông tin đến hết ngày 10/3/2023. Sau thời hạn trên, Học viện sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2022 với cơ quan thuế và không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin liên quan đến số thuế TNCN năm 2022 của CBVC&NLĐ.

2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2022:

CBVC&NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế TNCN hay không) được ủy quyền cho Học viện quyết toán thuế TNCN (nếu có nhu cầu) đối với phần thu nhập do Học viện chi trả trong các trường hợp sau:

- Trong năm 2022, CBVC&NLĐ chỉ có thu nhập chịu thuế do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chi trả và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN đang làm việc tại Học viện;

- Trong năm 2022, CBVC&NLĐ có thu nhập chịu thuế do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chi trả và có thu nhập vãng lai do các đơn vị khác chi trả nhưng phần thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2022 không quá 10 triệu đồng đã được các đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Ban TCKT nhận Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN kèm theo Thông báo này) của CBVC&NLĐ theo đơn vị (khoa, ban, trung tâm và tương đương) từ ngày 03/3/2023 đến hết ngày 10/3/2023.

CBVC&NLĐ không thuộc 2 đối tượng nêu trên phải tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật thuế.

3. Cấp chứng từ khấu trừ thuế năm 2022: 

- Đối tượng được cấp chứng từ khấu trừ thuế: CBVC&NLĐ trong Học viện tự quyết toán thuế TNCN trong năm 2022; Các cá nhân có thu nhập vãng lai tại Học viện (khấu trừ thuế 10% trên từng lần phát sinh thu nhập).

- Hình thức và thời gian: CBVC&NLĐ, các cá nhân có nhu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế gửi thông tin cá nhân (gồm: Họ và tên, Mã số thuế, Tên đơn vị, Số điện thoại) về Ban TCKT (tại Bàn số 1 - Phòng 108, Nhà Hành chính) hoặc qua địa chỉ email: nttdung@vnua.edu.vn) từ ngày 01/4/2023 đến 29/4/2023.

4. Hình thức nộp thuế TNCN năm 2022:

Thuế TNCN năm 2022 của CBVC&NLĐ, Học viện đã tạm ứng tiền nộp thuế TNCN năm 2022 cho CBVC&NLĐ. Để hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2022, CBVC&NLĐ có thể lựa chọn một trong các hình thức nộp thuế TNCN như sau:

- Lựa chọn 1: CBVC&NLĐ chuyển khoản. Thông tin tài khoản và đơn vị hưởng như sau:

o   Đơn vị hưởng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

o   Số tài khoản: 124 000 000 265 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (VietinBank Chương Dương).

o   Nội dung nộp tiền ghi: Mã cán bộ (xem MCB ở phía trên, góc phải của phiếu Thu nhập - Tính thuế) ­­- Họ và tên - Đơn vị (khoa, ban, trung tâm và tương đương).

- Lựa chọn 2: CBVC&NLĐ nộp tiền mặt tại Ban TCKT (có thể từng cá nhân hoặc theo đơn vị).

Thời hạn để CBVC&NLĐ hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN 2022 là trước ngày 25/3/2023.

Giám đốc Học viện đề nghị Trưởng các đơn vị và CBVC&NLĐ trong Học viện thực hiên nghiêm túc theo Thông báo này./.

 

Nơi nhận

- Trưởng đơn vị, CBVC&NLĐ để triển khai;

- Lưu TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN

TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)