BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 1811 /QĐ-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận sinh viên trúng tuyển vào chuyên ngành khóa 68


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế trình độ đào tạo đại học;

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-HVN ngày 29/04/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ.

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sinh viên trúng tuyển vào chuyên ngành khóa 68 (có danh sách kèm theo). Sinh viên vào học theo lớp mới kể từ học kỳ 1 năm học 2024-2025.

Điều 2. Học phí và các chế độ (nếu có) của sinh viên có tên trong danh sách kèm theo giải quyết theo Quy định hiện hành của Học viện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Khoa liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT, QLĐT, TH(4).

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường