BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 2395 /QĐ-HVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố điểm chuẩn và danh sách sinh viên trúng tuyển

vào chuyên ngành khóa 67


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế trình độ đào tạo đại học;

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-HVN ngày 29/04/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ.

Căn cứ Thông báo số 158/TB-HVN ngày 09/02/2023 của Giám đốc Học viện về chỉ tiêu xét vào các chuyên ngành khóa 67;

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành khóa 67;

Căn cứ biên bản cuộc họp xét tuyển vào chuyên ngành khóa 67 ngày 18/04/2023;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm trúng tuyển và danh sách sinh viên trúng tuyển vào các chuyên ngành khóa 67 (có danh sách kèm theo) như sau:

 

TT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Số lượng sinh viên

Điểm chuẩn

1

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

24

 

2

Chăn nuôi

Khoa học vật nuôi

10

 

3

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

14

 

Điện công nghiệp

16

 

4

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí chế tạo máy

51

2.78

5

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

240

2.57

Công nghệ phần mềm

240

1.8

Hệ thống thông tin

176

6

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính

40

TT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Số lượng sinh viên

Điểm chuẩn

7

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

174

3.42

Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

47

8

Kế toán

Kế toán kiểm toán

261

Kế toán

551

4.91

9

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

228

Quản trị marketing

190

3.59

Quản trị tài chính

68

10

Kinh tế

Kinh tế

120

4.49

Kinh tế phát triển

29

11

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

45

4.84

Kế hoạch và đầu tư

24

 

12

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

30

 

 

Điểm trúng tuyển được xác định đối với các chuyên ngành có số sinh viên đăng ký vượt quá chỉ tiêu tối đa.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Khoa liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, QLĐT, TH(6).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường