HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 02/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2023


THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2022-2023

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phe duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khan vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Ban CTCT&CTSV) thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

1.      Đối tượng nộp hồ sơ

Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách nhưng chưa nộp hồ sơ. Chi tiết các đối tượng sinh viên xem tại: http://ctsv.vnua.edu.vn/cac-che-do-chinh-sach-sinh-vien-494.html

*Lưu ý:

- Sinh viên thuộc các đối tượng cố định như con thương binh, con liệt sỹ, mồ côi, tàn tật, khuyết tật, dân tộc thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đã được hưởng chính sách trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 không cần nộp lại hồ sơ.

- Sinh viên thuộc đối tượng dân tộc hộ nghèo hoặc cận nghèo cần nộp đơn xin miễn giảm học phí cùng giấy xác nhận hộ nghèo, hoặc hộ cần nghèo năm 2023 để tiếp tục hưởng các chế độ trong năm 2023.

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Từ ngày 06/2/2023 đến ngày 06/3/2023.

3. Địa chỉ nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa (Khoa sinh viên đang học tập)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính hoặc Email: tmduc@vnua.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, sinh viên hưởng CĐCS;

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Dương Thành Huân