HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 01/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Mời tham gia buổi giới thiệu về học bổng đào tạo sau đại học

(thạc sĩ, tiến sĩ) của ĐHQG Gyeongsang – Hàn Quốc

Đại học quốc gia Gyeongsang (Gyeongsang National University – GNU) là một trường đại học trọng điểm của Hàn Quốc, xếp hạng nhóm 20-30 trường đại học dẫn đầu trong nước. Với tâm nguyện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp mũi nhọn trên thế giới, đặc biệt là các lĩnh vực về kỹ thuật cơ khí, hàng không, khoa học đời sống, vật liệu tiên tiến và nano, hóa học. ĐHQG Gyeongsang phối hợp với Học viện tổ chức buổi giới thiệu về học bổng đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc.

Thời gian: 10h30 – 11h00 thứ tư ngày 08/02/2023.

Địa điểm: Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (địa điểm chi tiết sẽ được thông báo trên lịch công tác tuần của Học viện tại trang điện tử: https://vphv.vnua.edu.vn/).  

Thông tin tóm tắt về học bổng và các ngành đào tạo sau đại học: Kèm theo Thông báo.

Thông tin liên hệ: Ban Hợp tác quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương – ĐT: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long