BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 739/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2023-2024

đối với HỌC VIÊN CAO HỌC

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả học viên cao học (HV) của Học viện về lịch thu tiền học phí Đợt 2 của học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1.   Học phí thu Đợt 2:

Học viện thu toàn bộ học phí còn lại của học kì II, năm học 2023-2024 (bao gồm cả nợ cũ, nếu có). Trường hợp SV đăng ký bổ sung cần nộp bổ sung vào tài khoản đủ học phí của các học phần đã đăng ký.

2. Lịch thu tiền:

Học viện thu tiền học phí Đợt 2 trong khoảng thời gian từ ngày 02/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 30/5/2024. Sau thời hạn trên, HV chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 2 của học kì II, năm học 2023-2024, không được đăng ký các học phần học kỳ tiếp theo và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

3. Hình thức thu học phí: Học viên lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nộp tiền vào tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank Học viện đã mở cho học viên khi nhập học).

- Chuyển khoản vào tài khoản của Học viện theo cú pháp sau:

Đơn vị hưởng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản: 124 000 000 265 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Nội dung nộp tiền: Họ và tên, Mã học viên, Số điện thoại (ví dụ: Nguyễn Văn A, 31202210, 0979255434).

4. Các vấn đề cần lưu ý:

Học viên cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả học viên cao học của Học viện thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo các nội dung của Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung