BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số:854/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

                             

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 25/04/2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 695/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 cho sinh viên và học viên cao học. Hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên và học viên cao học xem chi tiết trong Thông báo số 695/HVN-TCKT ngày 25/04/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=396:2022-04-25-01-43-21&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên/học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần, không được đăng ký học phần của học kì tiếp theo, hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Học viện đề nghị những sinh viên/học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 thực hiện nộp học phí trước 16 giờ 00 ngày 31/05/2022.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)