BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 2238/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

                             

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024

đối với sinh viên

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 06/11/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 2032/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 đối với sinh viên, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2023.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên xem chi tiết trong Thông báo số 2032/HVN-TCKT ngày 06/11/2023 về việc thu học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

https://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=441:2023-11-07-02-10-50&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên chưa nộp đủ học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần của học kì I, năm học 2023-2024 và không được đăng ký các học phần của học kì tiếp theo.

Học viện đề nghị những sinh viên chưa nộp tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2023-2024 thực hiện nộp học phí đầy đủ trước 16 giờ 00 ngày 18/12/2023.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung