BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 2239/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024

đối với học viên cao học

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 06/11/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 2032/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 đối với học viên cao học (học viên), hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2023, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Học phí thu Đợt 2:        

Học viện thu toàn bộ học phí còn lại của học kì I, năm học 2023-2024 (bao gồm cả nợ cũ, nếu có).

2. Lịch thu tiền:

Học viện thu tiền học phí Đợt 2 trong khoảng thời gian từ ngày 06/11/2023 đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2023. Sau thời hạn trên, học viên chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 2 của học kì I, năm học 2023-2024, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp).

3. Hình thức thu học phí: Học viên lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nộp tiền vào tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank Học viện đã mở cho học viên khi nhập học).

- Học viên chuyển khoản vào tài khoản của Học viện theo cú pháp sau:

Đơn vị hưởng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản: 124 000 000 265 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Nội dung nộp tiền: Họ và tên, Mã học viên, Số điện thoại (ví dụ: Nguyễn Văn A, 31202210, 0979255434).

- Học viên nộp tiền mặt tại Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108, Nhà Hành chính).

4. Các vấn đề cần lưu ý:

Học viên cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả học viên cao học của Học viện nghiêm túc thực hiện theo Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT