BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 2357/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2022

                             

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022 - 2023

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 11/11/2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 2164/TB-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023 cho sinh viên và học viên cao học và hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2022.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên và học viên cao học xem chi tiết trong Thông báo số 2164/TB-TCKT ngày 11/11/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=407:2022-11-11-09-04-37&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên/học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022-2023, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 2 của học kì I, năm học 2022-2023; không được đăng ký các học phần của các học kì tiếp theo và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

Học viện đề nghị những sinh viên/học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023 thực hiện nộp học phí trước 16 giờ 00 ngày 15/12/2022.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

 

Trần Quang Trung