BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 394/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

                             

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2022-2023

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 15/02/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 205/TB-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2022-2023 đối với sinh viên và học viên cao học và hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 23/3/2023.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên và học viên cao học xem chi tiết trong Thông báo số 205/TB-TCKT ngày 15/02/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2023-02-16-09-47-58&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên/học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2022-2023, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 1 của học kì II, năm học 2022-2023, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

Học viện đề nghị những sinh viên/học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2022-2023 thực hiện nộp học phí trước 16 giờ 00 ngày 23/3/2023.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)