BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 08/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

                             

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022

      (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 18/02/2022 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có Thông báo số 04/TB-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022 cho sinh viên và học viên cao học. Hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2022.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên và học viên cao học xem chi tiết trong Thông báo số 04/TB-HVN ngày 18/02/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ: http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=390:2022-02-21-07-42-58&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên/học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị những sinh viên/học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022 thực hiện nộp học phí trước 16 giờ 00 ngày 15/03/2022.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)