HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

_____________________

 Số: 15 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/202021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-HVN ngày 12/8/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-HVN ngày 25/01/2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 theo danh sách (kèm theo).

Mọi chi tiết khác xin liên hệ với Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại (024) 62617614/0932.430000.

 

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh dự tuyển;

- Ban biên tập website;

- Lưu: VT, QLĐT, NP (5).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường